Namen in cilji projekta

Namen projekta je razviti holistični model upravljanja (HMU) za slovensko javno upravo. Razviti model s statistično preverljivim metodološkim pristopom bo zapolnil raziskovalno vrzel, povezano s pomanjkanjem empiričnih raziskav modelov upravljanja. S praktičnega vidika pa bo zagotovil znanstveno osnovo za izvajanje konkretnih aktivnosti holističnega upravljanja slovenske javne uprave.

Zaradi njihove narave proučevanje kompleksnih sistemov, kot so sistemi javne uprave, zahteva, da opazovalec upošteva primeren holizem (Keating, 2014; Mulej, 2008; Whitney, 2015). Osnovna doktrina sistemske teorije temelji na Aristotelovi trditvi, da je celota večja od njenih delov; deli preko njihove strukturne ureditve in vključenosti v posamezne operacije ter interakcije tvorijo celoto (Whitney, 2015).

Posledično omejitev študije na dele namesto na celoten sistem vodi v pomanjkanje znanja o delovanju sistema kot celote in, kar je še pomembneje z vidika projekta, k omejitvam in nepravilnim odločitvam pri upravljanju sistema. Holistični vidik tako predstavlja ključno zahtevo pri premagovanju takšnih omejitev.

Ustrezen holizem HMU bo temeljil na naslednjih, trenutno manjkajočih integralnih elementih pri upravno-političnem sprejemanju odločitev in v ustreznih raziskavah:

  1. interdisciplinarno naslavljanje kompleksnih medsektorskih upravnih vprašanj;
  2. vključitev vseh družbenih podsistemov in njihovih deležnikov na makro (družba), mezo (vlada) in mikro (individualne upravne enote) ravni upravljanja; in
  3. komplementarno zajemanje kvalitativnih in kvantitativnih raziskovalnih metod.
model

Oblika modela (tarča) nakazuje, da gre za model, ki cilja na ključne družbene izzive. Holistični model je mogoče doseči, če ključni vložki modela (dejavniki pravokotne oblike) zajamejo specifike vseh družbenih podsistemov in njihovih deležnikov na makro (družba), mezo (vlada) in mikro (individualne upravne enote) ravneh upravljanja. Le tako vložki spodbujajo ustrezno učinkovitost (razmerje med vložki in učinki) in uspešnost (izidi, ki izhajajo iz učinkov) znotraj vseh ravni upravljanja, kar vodi v želeno odzivnost (ali celo proaktivnost) in tudi odgovornost JU.

Namen projekta bo realiziran na osnovi petih konkretnih, preverljivih in medsebojno dopolnjujočih se ciljev:

  1. vzpostaviti teoretična izhodišča za razvoj HMU, ki vključujejo temeljne modele upravljanja, razločevalne dejavnike med modeli, kriterije učinkovitosti, uspešnosti, in odgovornosti, prihodnje ključne izzive in vodila za izboljšanje modelov upravljanja;
  2. opraviti prilagojeno raziskavo, ki vključuje oceno dejavnikov modelov upravljanja;
  3. kvantitativna identifikacija »idealnega« primera HMU;
  4. poglobljena potrditev in optimizacija statistično nakazanega »idealnega« HMU preko več metod (triangulacija);
  5. razviti prilagojeni holistični indikator, ki bo zagotavljal ustrezno tehtane referenčne ciljne vrednosti za implementacijo modela.